Verzachting Participatiewet

Op 21 juni heeft minister Schouten het rapport ‘Participatiewet in balans’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan de uitkomsten van een beleidsanalyse door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt de tekst van de brief hier vinden:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z12689&did=2022D26205

Waar komt het kort gezegd op neer? De herziening is duidelijk in hoofdzaak ingegeven door de toeslagenaffaire. De minister wenst weer om te zien naar ‘de mens achter de uitkering’.

Het rapport werkt de beleidsopties in 7 oplossingsrichtingen uit:

Voorspelbaar bestaansminimum;
Complementariteit (doelmatig vangnet);
Breder perspectief op participatie;
Uitstroom stimuleren door minder belemmeringen;
Effectieve en reële verplichtingen;
Gedifferentieerde handhaving;
Integrale dienstverlening.

Nieuwe regelgeving kan echter nog een jaar of twee gaan duren. Er moet dus afgewacht worden waar deze heroriëntatie concreet op neer gaat komen.

Niqaab kan leiden tot verlaging uitkering

Gemniqaab uitkeringeente Utrecht verlaagt bijstandsuitkering vanwege het dragen van een niqaab.

Kan het dragen van bepaalde (religeuze) kleding resulteren in een verlaging van de uitkering? Klaarblijkelijk wel. De Centrale Raad van Beroep heeft op 9 mei geoordeeld dat de bijstandsuitkering van een moslima verlaagd mocht worden. De reden hiervoor is dat de moslima in kwestie tijdens een werktraining, na herhaaldelijk verzoek, weigerde om haar niqaab af te doen.

Niqaab drukt publieke middelen

Conclusie van de Centrale Raad van Beroep is dat deze dame, door te weigeren om zich van haar niqaab te ontdoen, onnodig druk legt op publieke middelen. De kans is namelijk klein dat zij snel werk vindt terwijl zij haar niqaab blijft dragen, aldus de Centrale Raad van Beroep.

Lees hier de gehele uitspraak.

Vraag en Antwoord over de Wet normalisering rechtspostitie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Er is veel onduidelijkheid over de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Gelukkig heeft het ministerie van BZK een nieuwe versie uitgebracht van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren.

Klik hier en download het Q&A (Vraag en Antwoord) Document Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

Kritiek op de door het kabinet voorgestelde “vergoedingsregeling”

De Raad van State heeft in het advies van 24 maart ferme kritiek op de door het kabinet voorgestelde “vergoedingsregeling” die is bedoeld om de kosten van de transitievergoeding, die is verschuldigd bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, niet voor rekening van de individuele betrokken werkgever laten komen.

De werkgever wordt door het UWV gecompenseerd middels het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) waarvoor de premie verhoogd zal worden. De Raad van State roept onder andere terecht de vraag op waarom in plaats van het verdelen van de kosten van deze vergoeding over alle werkgevers, er niet voor is gekozen terug te keren naar de situatie zoals die tot 2015 heeft bestaan, waarin geen recht op transitievergoeding bestond voor deze groep werknemers.

→ Lees het hele advies van de Raad van State